OBRONY

Od roku akademickiego 2014/2015 wszyscy studenci Katedry Ukrainoznawstwa zobowiązani są do przygotowania pracy dyplomowej (licencjackiej/magisterskiej)

Aktualne Zarządzenia Rektora w sprawie archiwizowania prac dyplomowych:

Zarządzenie nr 20 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 lutego 2019 roku w sprawie: elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich w Archiwum Prac

Zarządzenie nr 24 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 27 lutego 2019 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 20 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 lutego 2019 roku w sprawie elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich w Archiwum Prac

WYMOGI NIEZBĘDNE DO DOPUSZCZENIA DO OBRONY DYPLOMOWEJ:

 1. Zaliczenie wszystkich wymaganych przedmiotów (zgodnie z programem studiów) i zdobycie odpowiedniej ilości punktów ECTS. Studenci studiów I stopnia muszą pamiętać o rozliczeniu praktyk studenckich (niezaliczenie praktyki studenckiej uniemożliwia zaliczenie toku studiów) oraz o zaliczeniu szkolenia BHP.
 2. Przesłanie drogą mailową do sekretariatu Katedry Ukrainoznawstwa najpóźniej na trzy tygodnie przed planowanym terminem egzaminu, ale nie później niż do 1 września ostatniego roku akademickiego w ramach toku studiów, następujących danych dotyczących pracy (po akceptacji promotora):

 

 • tytuł pracy
 • imię i nazwisko autora pracy
 • dane promotora
 • dane recenzenta

Wprowadzenia pracy do systemu AP (do ostatecznej akceptacji przez promotora), należy dokonać najpóźniej na dwa tygodnie przez wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego, jednak nie później niż do 15 września ostatniego roku akademickiego w ramach toku studiów.

DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ  W SEKRETARIACIE KATEDRY UKRAINOZNAWSTWA PRZYNAJMNIEJ 10 DNI PRZED TERMINEM OBRONY (ale nie później niż do 30 września):

 1. Wniosek o wydanie dyplomu w języku obcym (niezgłoszenie w ciągu 30 dni od dnia obrony chęci uzyskania w/w odpisu wyklucza możliwość uzyskania tego dokumenty w przyszłości)
 2. Pięć fotografii do dyplomu (wersja w języku polskim) lub więcej w przypadku odpisu w innych językach – po jednym zdjęcie dla każdego dodatkowego dyplomu (wielkość zdjęć 45 mm na 65 mm.)
 3. Potwierdzenie opłaty za druki dyplomu: (za wydanie dyplomu ukończenia studiów -60 zł; za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na inne języki – 40 zł). Indywidualny numer konta do wpłaty za dyplom każdy student otrzymuje w sekretariacie oraz dostępny w systemie USOS w zakładce Płatności.
 4. Oświadczenie dotyczące pracy z systemu AP
 5. Formularz dla Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego (https://www.usosweb.uj.edu.pl – zakładka dla wszystkich –absolwenci- dostepne formularze)

 

Wniosek o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych w tłumaczeniu na języki obce

 

PROBLEMATYKA EGZAMINU LICENCJACKIEGO 2019/2020

Kierunek: kulturoznawstwo, specjalność: Studia polsko-ukraińskie. Pogranicze i sąsiedztwo w Europie

Wymagania dotyczące formatowania pracy

Marginesy: lewy –3,5,prawy,górny i dolny–2,5

Czcionka: Times New Roman, 12 pkt

Interlinia 1,5

Przypisy: system klasyczny lub system harvardzki – jednolity w całej pracy

Strona tytułowa pracy dyplomowej