Koło Naukowe Studentów Ukrainoznawstwa "Wernyhora"

Ukrainoznawcze Koło Naukowe Studentów UJ Wernyhora (KNSU UJ Wernyhora) jest uczelnianą organizacją studencką działającą przy Katedrze Ukrainoznawstwa Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Celem Koła jest szerzenie w społeczeństwie wiedzy o historii, kulturze i tradycjach Ukrainy, pogłębianie i rozwijanie zainteresowań tematyką ukraińską wśród studentów UJ i młodzieży szkół średnich oraz polepszanie stosunków polsko-ukraińskich, a także wdrażanie studentów do pracy naukowo-badawczej.
Koło zostało założone jesienią 2006 roku i zrzesza studentów Katedry Ukrainoznawstwa, których zainteresowania mocno wykraczają poza standardowy program nauczania oraz studentów innych jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego, zainteresowanych tematyką ukraińską i podzielających cele Koła. Członkowie Koła, rozwijają swoje zainteresowania zarówno poprzez podróże po Ukrainie, zagłębianie się w ukraińskie tradycje i obrzędy, organizację i udział w konferencjach naukowych, wykładach, festiwalach, wydarzeniach promujących kulturę ukraińską czy wymianach międzynarodowych. Mocno również angażują się w aktualne sprawy Ukrainy, uczestnicząc w licznych akacjach. W swojej działalności Koło współpracuje z wieloma podmiotami Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz z innymi ośrodkami uniwersyteckimi, a także licznymi organizacjami polskimi i ukraińskimi, podejmującymi tematykę Ukrainy oraz Europy Środkowo-Wschodniej.

Statut KNSU UJ Wernyhora

Zarząd KNSU UJ Wernyhora
w roku akademickim 2016/2017:

Prezes: Liubov Orel
Wiceprezes: Anton Ivanytskyi
Sekretarz: Viktoriia Vynarchuk

Opiekun Naukowy KNSU UJ Wernyhora
dr Anna Michałko


E-mail KNSU UJ Wernyhora
knsu.uj.wernyhora@gmail.com
Profil KNSU UJ Wernyhora na Facebooku
http://www.facebook.com/knsu.uj.wernyhora
Profil KNSU UJ Wernyhora na Google+
http://google.com/+KNSUUJWernyhoraKrakow

 

Українознавче наукове коло студентів Ягеллонського університету Вернигора (УТКС ЯУ Вернигора) – це університетська студентська організація, що діє при Кафедрі українознавства на Факультеті міжнародних та політичних досліджень Ягеллонського університету в Каркові.
Метою кола є розповсюдження в суспільстві знань про історію, культуру та традиції України, поглиблення й розвиток зацікавлення українською тематикою серед студентів Ягеллонського університету та молоді в середніх школах, покращення польсько-українських стосунків, а також долучення студентів до науково-дослідної праці.
Коло було створене восени 2006 року. Воно об’єднує тих студентів Кафедри українознавства, чиї зацікавлення виходять за рамки стандартної програми навчання, а також студентів факультетів та інститутів Ягеллонського університету, які цікавляться українською тематикою та поділяють цілі Кола. Члени Кола розвивають свої зацікавлення шляхом подорожей Україною, заглиблення в українські традиції та обрядовість, організації та участі в наукових конференціях, доповідях, фестивалях та подіях, що сприяють розвитку української культури, а також через міжнародний обмін студентами. Вони займаються актуальними справами України, беруть участь у різних акціях. У своїй діяльності Коло співпрацює з багатьма суб’єктами та представниками Ягеллонського університету, а також з іншими польськими та українськими організаціями, що займаються проблемами України, Центральної та Східної Європи.

Статут УНКС ЯУ Вернигора

Правління УНКС ЯУ Вернигора
в навчальному році 2016/2017:

Президент: Любов Орел
Віце-президент: Iваницький Антон
  Секретар: Винарчук Вікторія  

Науковий опікун УНКС ЯУ Вернигора
Д-р. Анна Міхалко